İş bölümü nedir?

Bir üretim faaliyetinde veya hizmet biriminde yapılacak işin bölümlere ayrılarak, her bir iş parçasının bir işçinin sorumluluğuna verilmesiiş bölümü

İş bölümü, yapılacak işin teknik özelliği ile sıkı sıkıya ilgilidir. Bir başka deyimle her işin bir bölünebilirlik sınırı bulunmaktadır. İş bölümü, belli işçilerin, belli iş türleri üzerinde uzmanlaşmasını sağlayarak ve işin yapılabilirlik süresini kısaltarak, işin verimlilik ve etkinliğini artırmaktadır. Ne var ki günümüz dünyasında olduğu gibi, bu konuda aşırılığa ve ifrata kaçılması, işçinin robotlaşmasına, işin monotonlaşmasına yol açmakta ve sonuçta, başlangıçta artan verimlilik ve etkinlik belli ölçüde azalmaktadır. Zira, küçük iş parçaları görme ve işin bütününü unutma insan yapısına ve zekasına aykırı bulunmaktadır.

Iş bölümü ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Division of labor) Üretim süreci boyunca, her işçinin yapılan işin yalnızca bir bölümü üzerinde uzmanlaşmasına dayalı üretim yöntemi. Modern sanayi ekonomilerinin en önemli özelliğidir. Adam Smith’ten beri, verimliliği artırıcı bir faktör olarak kabul edilir. Ölçek ekonomilerine yol açmada ve değişim (mübadele) ekonomisinin gelişmesinde başlıca etkenlerden birisidir. Örneğin otomobil imalatında işçinin görevi, hareketli bir daire üzerindeki belirli parçaları takmaktan ibarettir. İş bölümü, doğurduğu uzmanlaşma sonucu beceri kazanma, bir işten diğerine geçişte vakit kaybını önleme, kişilerin en uygun işlere yerleştirilmelerini sağlama gibi avantajlar doğurur. modem toplumlarda fertler tüm ihtiyaçlarını bizzat kendileri karşılamak yerine, belirli işlerle uzmanlaşma yoluna giderler. Kimi terzi, kimi berber, kimi doktor, v.s. dir. Böylece ürettikleri mal ve hizmetleri birbirleriyle değiştirerek ihtiyaçlarını daha etkin ve ucuz biçimde karşılarlar. İşbölümü, uluslararası ticaret’in de temelini oluşturur. Bu görüş Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisinde teorik olarak açıklanmıştır. Bir ülke hangi malları nisbeten ucuza üretiyorsa o malların üretiminde iş bölümüne gitmeli ve bunları ihraç ederek pahalıya ürettiklerini yurt dışından ithal etmelidir.

--Reklam--